Project Description

Tuleviku tegijad

Loo oma tulevik alustades robootikaga juba lasteaias

  • STEAM haridus – teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunsti ja matemaatika lõimimine
  • Akrediteeritud õppekava–  HTM tegevusluba
  • Fookus laste vajadustele – lastest lähtuv ja õppemetoodika ja paindlik tegevuskava
  • Professionaalsed õpetajad – õpetamise ja elukogemusega õpetajad, kellel on kogemusi  erinevates eluvaldkondadest
  • Tuleviku planeerimine – projektitegevuse kaudu tutvustame lastele erinevaid tulevikuvõimalusi, ameteid ja harjutame meeskonnatööd.
Liitu huviringiga

ROBOOTIKA RING

Loo oma tulevik alustades robootikaga juba lasteaias

** Robootika valdkond muutub ülimalt  kiiresti ning tulevad uued ja põnevad robotid! Olles loovad ja paindlikud püsime eesmärkide saavutamise suhtes rajal, kuid jätame endale õiguse vahetata kasutatavaid roboteid uute vastu  ja  uuendada tunniplaane seega  pakkudes lastele  rohkem mitmekesisust kui on kirjas õppekavas.

ÕPPEKAVA ÜLDOSA**

1. Õppe eesmärgid

1. Robootika huviringi õppekava eesmärgiks on tehnilise hariduse
propageerimine eelkooliealiste- ja koolilaste seas ning huvi tekitamine
loodusteaduse ja tehnoloogia vastu.
2. Läbi erinevate loovülesannete laste koostöö, esinemis-, meeskonnatöö ja
suhtlemisoskuse arendamine.
3. Positiivse keskkonna loomine, kus lapsed vabalt väljendavad ja avavad ennast,
loovad uusi asju ja teadmist, teevad järeldusi, analüüsivad ennast.
4. Enesekindluse, järjekindluse, julguse ja püsivuse arendamine.
5. Tööoskuste kujundamine.
6. Erineva emakeelega laste hea läbisaamine ja sõprussidemete loomine,
keeleline tunnetus.
7. Positiivse maailmapildi loomine ja enesekindlus.

2. Põhimõtted:

Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi ning
lähtutakse igast lapsest individuaalselt.
Igas tunnis pööratakse tähelepanu ja suheldakse iga lapsega, mängutakse meeskonna mänge
ja vesteldakse jooksva teema üle.
Gruppides, mis osalevad First Lego League või teistel robootika võistlustel juhindutakse ka
selle võistluse põhimõtetest.
Huviringides on oluline meeskonna tunnetus ja reflekteerimine.
Õppimine on enesearendav ja motiveeriv protsess.
Õpetaja on suunaja ja juht, kes planeerib tegevust vastavalt õppegrupi vanusele ja
vajadustele.

3. Õppetöö korraldus ja maht:

Huvikooli õppekava koosneb kursustest, mis on jagatud kolme vanusegrupi vahele: lasteaia
lapsed ja kooli algklasside lapsed ja noored vanuses 10- 16.
Õppe kestus ja maht: Õppetegevus algab 15. septembril ja lõpeb 31. mail. Õppetöö toimub
paarides, õppetöö sagedus 1 kord nädalas lasteaias 45-60 minutit, nooremas kooliastmes 90
min ( 2* 45 min), vanemas kooliastmes 2*60 min. Koolides on kõik vaheajad samal ajal
põhiõppe vaheaegadega.
Õppeaeg: Õppeaeg meie koolis võib kesta 5. aastat ja viimasel astmel kuni kolm aastat.
Viiendal kursusel võib õppida mitu aastat järjest, sest ülesanded ja nende raskusaste
varieeruvad vastavalt laste vanusele ja arengule ja on individuaalsed ( vt ainekava).
● Lasteaialapsed ( 5-6.a. ja 6-7.a.)
● Koolilapsed ( 6-9, 8-9, 10-16)
Õppekeel: eesti ja vene keel
Õpingute alustamise tingimused: lapsevanema avaldus
Lõpetamise tingimused: astme õppekava täitmine
Hindamine: suuline tagasiside (enesereflektsioon või õpetaja suuline tagasiside)
Lõpetamisel antav dokument: iga aasta läbimisel väljastatakse huvikooli tunnistus.
Majanduslik baas:
● Tahvelarvutid ja sülearvutid
● Tarkvarad
● Lego Education komplektid: EV3 komplektid, WeDo, Lego Lihtsate Masinate
komplektid, Learn to learn komplektid
● Projektor
● Priter

4. Ainekavad:

Lego robootika ja matemaatika lasteaiale, 5-6.a.
Lego WeDo robootika ja konstrueerimine lasteaiale, 6-7.a.
Lego WeDo baasil “Programmeerimise alused ja robootika“ ringi ainekava, 6-9.a.
Lego WeDo 2 baasil “Programmeerimise alused ja robootika “ ringi ainekava, 9-10.a.
Nutigeen RoboClubi täiskasvanutele ja lastele vanuses 10- 16.aastastele lastele.

Liitu huviringiga

LASTEAIA JA KOOLI ÕPPEKAVA

„Lego robootika ja matemaatika“ lasteaia ringi ainekava
Vanus: 5-6.a.
Tegevuse pikkus: 45 min.
Õppe eesmärgid: Fookuses on huvi äratamine looduse ja mehhaanika vastu. Lapsed saavad
teadmisi konstrueerimisest ja projekteerimisest läbi erinevate sotsiaalsete ja keskkonna
teemade käsitlemise. Lapsed õpivad ennast keeleliselt väljendama, lahendama matemaatilisi
ja loogilisi ülesandeid. Mängides ja ehitades lapsed õpivad tundma loodust ja ümbritsevat
keskkonda üheaegselt omandades uut ja arendades ennast oskustega teha koostööd, suhelda
eakaaslastega, lahendada ülesandeid ja teha eneseanalüüsi.
kasutades “learn to learn” ja “lihtsate masinate” komplekte lapsed tutvuvad lihtsamate
mehhanismide tööprintsiipidega (tasakaalu, tugevuse, stabiilsuse, liikuvuse) ning uurivad
lihtsate masinate struktuure. Lapsed õpivad planeerima oma tööd ja seda esitada
eakaaslastele. Lastel areneb peenmotoorika, suuline väljendusoskus ja koordinatsioon.
Õpiväljundid:
● laps oskab konstrueerida lihtsatest lego klotsidest nii iseseisvalt ja loovalt kui ja
eesmärgistatult erinevatel teemadel osates põhjendada oma valikuid ja tööd;
● laps on tutvunud lihtsate masinate ja mehhanismide (hammasrattad, rattad ja teljed,
hoovastikud ja rihmarattad) tööprintsiipidega;
● laps tutvub tehnilise disaini alustega;
● laps oskab järgida ehitusjuhiseid;
● laps oskab ehitada lihtsamaid päris­elu masinate mudeleid;
● laps tutvub selliste mõistetega nagu tasakaal, proportsioonid, tugevus, energia,
sümmeetria, jõud;
● laps kordab selliseid mõisteid nagu sarnasus, erinevus, hulgad, tunnused, kõrge,
madal, vähem- rohkem, suurem- väikse, jne;
● laps lahendab lihtsamaid arvutustehteid;
● laps oskab oma tööd või töökäiku kirjeldada kasutades omadussõnu;
● lapsel on laienenud silmaring;
● laps tutvub erinevate koostöö ja grupitöö mudelitega;
● laps tutvub erinevate tööstiilidega: põhjuse leidmine, ennustamine, tagasiside
andmine;
● laps tutvud programmeerimise alustega ja oskab programmerida Bee Bot mesilast
liikuma;
● laps annab enda tööle tagasisidet.
Õppe kestus: 1 õppeaasta
Õppekeel: eesti või vene keel
Õppetöö korraldus: 1 kord nädalas
Õppemaht: 32-34 õppenädalat, 34 tundi
Õpingute alustamise tingimused: lapse huvi valdkonna vastu ning lapsevanema avaldus.
Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest.

Hindamine: sõnaline (iga tunni lõpus enese reflektsioon ja õpetaja poolne suuline
tagasiside).
ÕPPEAASTA JOOKSUL LÄBITAVAD TEEMAD TUNNID
Sissejuhatav tund: Komplektiga tutvumine “Härra Teadus“ ehitamine.
Konstrueerimine: Klotside omadused/ tunnused, hulgad. Paaristöö.
Juhendamise järgi tegutsemine. Võrdlemine. Grupitöö.
Konstrueerimine: Part. Erinevused ja sarnasused.
Konstrueerimine: Sild. Erinevad sildade tüübid. Jutustamine.
Konstrueerimine: Tool. Rattad, pöörlemistelg. Empaatia.
Programmeerimine Bee Bot mesilaste. Funktsioonid ja omadused.
Programmeerimine Bee Bot mesilastega, kabe mäng.
Programmeerimine Bee Bot mesilastega, ülesannete lahendamine.
Mängupäev: Kiiruse ja strateegia arendamise mängud.
Mängupäev: Kiiruse ja strateegia arendamise mängud. Sümmeetrilised konstruktsioonid.
Konstrueerimine: Masinaehitus. Mille jaoks on inimestele masinad/robotid? Loov paaristöö. Masina kasutusjuhendi koostamine.
Konstrueerimine: Muinasjutt. Loovtöö ja jutustuste jutustamine.
Konstrueerimine: Tegevusstseeni ehitamine. Omadussõnad ja situatsioonide kirjeldamine.
Konstrueerimine: Linna ehitus. Meeskonna töö.
Konstrueerimine: Kaalud. Tasakaal, raskused ja jõud.
Konstrueerimine: Loomad. Loomade elukeskkond.
Konstrueerimine: Torn. Pikem, lühem, kõrgem, madalam.
Konstrueerimine: Hooned. Arhitektuur ja majade ehitus erinevates kultuurides.
Konstrueerimine: Ühiskonna tegelased. Ametid ja nende funktsioonid.
Lego lauamäng: loovmäng.
Lihtsad masinad: loovehitus.
Lihtsad masinad: komplektiga tutvumine, rattad.
Lihtsad masinad: ülekanded.
Lihtsad masinad: mudel “Auto” .
Lihtsad masinad: mudel “Karusell” .
Lihtsad masinad: mudel “Kangiga mudelid” .
Lihtsad masinad: mudel “Katapult” .
Lihtsad masinad: rihmarattad, mudel “hoovadega mudel” .
Lihtsad masinad: mudel “Kraana” .
Lihtsad masinad: mudel “ Tehase ehitamie” meeskonnatöö.
Hammasrataste sein.
Lego meeskonna loovtöö. Liikuvad masinad.
Tunde kokku: 32-34

„Lego WeDo robootika ja konstrueerimine“ lasteaia ringi ainekava
Vanus: 6-7.a.

Tunni pikkus: 45- 60 min.
Õppe eesmärgid: Fookuses on huvi äratamine looduse ja mehhaanika vastu. Lapsed saavad
teadmisi konstrueerimisest ja projekteerimisest, õpivad ennast keeleliselt väljendama,
lahendama matemaatilisi ja loogilisi ülesandeid, lapsed õpivad tundma loodust ja
loodusnähtusi üheaegselt omandades ja arendades neid oskustega teha koostööd, suhelda
eakaaslastega, lahendada ülesandeid ja teha eneseanalüüsi.
Lapsed tutvuvad erinevate mehhanismide tööprintsiipidega (tasakaalu, tugevuse, stabiilsuse,
liikuvuse uurimine) ning uurivad lihtsate masinate struktuure. Lapsed nuputavad loovate ja
matemaatiliste ülesannete kallal, arendavad meeskonna ja grupitöö oskust, planeerivad oma
tööd ja õpivad ennast suuli

● laps saab aru lihtsate masinate ja mehhanismide (hammasrattad, rattad ja teljed,
hoovastikud ja rihmarattad, käigud) tööprintsiipidest;
● laps tutvub selliste mõistetega nagu tasakaal, tugevus, energia, sümmeetria, jõud;
● laps oskab ehitada lihtsamaid päris­elu masinate mudeleid;
● laps oskab oma tööd või töökäiku kirjeldada;
● lapsel on laienenud silmaring;
● laps oskab töötada juhendamise järgi;
● laps püüab oma tööd analüüsida;
● lapsel on tekkinud seosed tehnoloogia ja päris elu vahel;
● laps oskab töötada nii iseseisvalt kui ka paaris- grupis;
● laps oskab töötada läbi jälgimise, põhjuste leidmise, ennustamise, tagasiside ja
kriitilise mõtlemise kaudu.
Õppe kestus: 1 õppeaasta
Õppekeel: eesti või vene keel
Õppetöö korraldus: 1 kord nädalas
Õppemaht: 34 õppenädalat, 42 akadeemilist tundi
Õpingute alustamise tingimused: lapse huvi valdkonna vastu ning lapsevanema avaldus.
Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest ja soovi korral osalemine Jr. FLL võistlusel.
Hindamine: sõnaline (iga tunni lõpus enese reflektsioon ja õpetaja poolne suuline
tagasiside).
ÕPPEAASTA JOOKSUL LÄBITAVAD TEEMAD TUNNID:
60 min tund
Sissejuhatav tund: Lihtsate masinate komplektiga tutvumine.
Lihtsad masinad 1. Hammasrattad. Mikser.
Lihtsad masinad 2. Karusell.
Lihtsad masinad 3. Auto.
Lihtsad masinad 4. Mootor ja liikuv auto.
Lihtsad masinad 5. Katapult.
Lihtsad masinad 4. Rihmarattad.
Lihtsad masinad 5. Kraana.
Lihtsad masinad 6. Mootor ja probleemi lahendamise ülesanded.
Konstrueerimine “Kaalud” Tasakaal, raskused ja jõud.
Programmeerimise alused. Bee Bot.
Programmeerimise alused. Ülesanded.
Programmeerimise alused. Kabe.
Jõulutund, Lego WeDo lauamäng. Strateegia mängud.
Tutvumine Lego WeDo komplektiga. Loovehitus.
Programmeerimisaluseid.
Konstrueerimise ja programmeerimise alused: mootor ja erinevad hammasrattad.
“Krokodill”.
Konstrueerimise ja programmeerimise alused: kaugusandur ja rihmarattad.
“ Tantsivad linnud”.
Konstrueerimise ja programmeerimise alused: liikumisandur ja nukid.
“ Trummar ahv”.
Konstrueerimise ja programmeerimise alused: hammasrattad.
“Möirgav lõvi”.
Programmeerimine.
“Vurr”.
“Lendav lind”.
“Ründaja”.
“Väravavaht”.
“Ergutajad”.
Lennuk.
Hiiglane.
Laev.
Loovtund.
Tunde kokku: 32-34

Lego WeDo baasil “Programmeerimise alused ja robootika“ ringi ainekava
Vanus: 6-9.a.
Tegevuse pikkus: 90 min ( 2*45 min)
Õppe eesmärgid: Kursuse fookuses on laste huvi äratamine ja teadmiste täiendamine
robootika, loodusteaduse, keele ja kirjanduse ja mehhaanika valdkondades. Lapsed saavad
teadmisi konstrueerimisest ja projekteerimisest, õpivad ennast suuliselt ja kirjalikult
väljendama, lahendama matemaatilisi ja loogilisi ülesandeid, lapsed õpivad tundma loodust ja
loodusnähtusi üheaegselt omandades ja arendades neid oskustega teha koostööd, suhelda
eakaaslastega, lahendada ülesandeid ja teha eneseanalüüsi. Õppekava alusel toimuv õpe ei
eelda eelnevaid robootika alaseid teadmisi. Robotite programmeerimine toimub spetsiaalse
WeDo komplekti jaoks mõeldud programmeerimiskeskkonnas, on lastele lihte ja arusaadav.
Õppetöö toimub nii individuaalslet, paarides kui ka meeskondades.
Lapsed tutvuvad erinevate mehhanismide tööprintsiipidega (tasakaalu, tugevuse, stabiilsuse,
liikuvuse uurimine) ning uurivad lihtsate masinate struktuure. Lapsed nuputavad loovate ja
matemaatiliste ülesannete kallal, arendavad meeskonna ja grupitöö oskust, planeerivad oma
tööd ja õpivad ennast suuliselt ja loovalt väljendama, fantaseerivad. Robootika ringis tehakse
tutvust programmeerimisega ja saadakse teada, mida kujutab endast robootika valdkond ja
robotid. Lapsed uurivad põhjus- tagajärg seoseid ning ennustavad.
Õpiväljundid:
● laps saab aru lihtsate masinate ja mehhanismide (hammasrattad, rattad ja teljed,
hoovastikud ja rihmarattad, käigud) tööprintsiipidest;
● laps tutvub selliste mõistetega nagu tasakaal, tugevus, energia, sümmeetria, jõud;
● laps oskab ehitada lihtsamaid päris­elu masinate mudeleid, oskab valida idee
teostamiseks sobivaid materjale ja oskab oma valikut põhjendada;
● laps tunneb programmeerimisloogikat;
● laps oskab oma tööd või/ja töökäiku kirjeldada;
● laps oskab töötada juhendamise järgi ning lugeda tööjuhendit;
● laps oskab oma tööle anda tagasisidet, põhjendada oma seisukohti ja arvamusi;
● laps oskab töötada nii iseseisvalt kui ka paaris- grupis;
● mõistab põhjus- tagajärg seoseid.
Õppe kestus: 1 õppeaasta
Õppekeel: eesti või vene keel
Õppetöö korraldus: 1 kord nädalas
Õppemaht: 34 õppenädalat, 68 akadeemilist tundi
Õpingute alustamise tingimused: lapse huvi valdkonna vastu ning lapsevanema avaldus.
Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest ja soovi korral osalemine Jr. FLL võistlusel.
Hindamine: sõnaline (iga tunni lõpus enese reflektsioon ja õpetaja poolne suuline
tagasiside).
ÕPPEAASTA JOOKSUL LÄBITAVAD TEEMAD TUNNID:
Tutvumine Lego WeDo komplektiga. Loovehitus.
Programmeerimisaluseid.
Konstrueerimise ja programmeerimise alused: mootor ja erinevad
hammasrattad. Mikser.
“Krokodill”.
Konstrueerimise ja programmeerimise alused: kaugusandur ja rihmarattad.
“ Tantsivad linnud”.
Konstrueerimise ja programmeerimise alused: liikumisandur ja nukid.
“Pump”.
“ Trummar ahv”.
Konstrueerimise ja programmeerimise alused: hammasrattad ja
uurimuslik ülesanne.
“Möirgav lõvi”.
Konstrueerimine ja programmeerimise alused: Tasakaal, raskused ja jõud. “Kaalud”.
Projekt: “Vurr”.
Projekt: “Lendav lind”.
Projekt: “Ründaja”.
Jr FLL meeskonna looomine 1. Uurimustööd. Projekt: “Ergutajad”
Jr FLL meeskonna looomine 2. Ettekanded ja arutelud.
Projekt:“Väravavaht”.
Jr FLL meeskonna looomine 3. Ettekanded ja arutelud.

Projekt : “Hobune”
Jr FLL meeskonna looomine.Meeskonna mängud, koostööoskuse arendamine, reeglite formuleerimine jne.
Projekt: “Kilpkonn”.
Jr FLL meeskonna loomine 2. Plakat. Projekt: “Liblikas”.
Jr FLL meeskonna loomine 2. Plakat. Mudelite disainimine.
Jr FLL meeskonna loomine 3 ja mudelite disainimine ja valmistamine.
Jr FLL mudelite valmistamine.
Jr FLL võislusel osalemine .
Reflektsioon. Projekt: “Pull”.
Projekt: “Jänes”.
Projekt: “Vaal”.
Projekt: “Lennuk”.
Projekt: “Hiiglane”.
Projekt: “Laev”.
Projekt: “Tuulik”.
Programmeerimine Bee Bot Mesilastega. Programmeerimismängud.
Mootoriga sõitev võidusõidu auto.
Loovehitamine: meeskonnatöö.

Vanus: 9-10.a.
Tegevuse pikkus: 90 min
Õppe eesmärgid: Kursuse fookuses on laste huvi äratamine ja teadmiste täiendamine robootika, loodusteaduse, keele ja kirjanduse ja mehhaanika valdkondades. Lapsed saavad teadmisi konstrueerimisest ja projekteerimisest, õpivad ennast suuliselt ja kirjalikult väljendama, lahendama matemaatilisi ja loogilisi ülesandeid, lapsed õpivad tundma loodust ja loodusnähtusi üheaegselt omandades ja arendades neid oskustega teha koostööd, suhelda eakaaslastega, lahendada ülesandeid, anda tagasisidet ja ennast analüüsiida. Robotite programmeerimine toimub spetsiaalse WeDo 2 komplekti jaoks mõeldud programmeerimiskeskkonnas, on lastele lihte ja arusaadav. Õppetöö toimub nii individuaalslet, paarides kui ka meeskondades. Lapsed nuputavad loovate ja matemaatiliste ülesannete kallal, arendavad meeskonna ja grupitöö oskust, planeerivad oma tööd, uurivad eirnevate asjade kohta ja teevad projekte, visandavad ja joonistavad, õpivad ennast suuliselt ja loovalt väljendama, fantaseerivad. Lapsed uurivad põhjus- tagajärg seoseid ning ehitavad.
Õpiväljundid:
● laps saab aru masinate ja mehhanismide tööprintsiipidest;
● laps oskab iseseisvalt ehitada lihtsate masinate mudeleid, oskab valida idee
teostamiseks sobivaid materjale ja oskab oma valikut põhjendada;
● laps tunneb programmeerimisloogikat;
● laps oskab oma tööd või/ja töökäiku kirjeldada ja põhjendada valitud tööviise ning
mõistab põhjus- tagajärg seoseid;
● laps oskab töötada juhendamise järgi ja iseseisvalt;
● laps oskab oma tööle anda tagasisidet, põhjendada oma seisukohti ja arvamusi;
● laps oskab teha uurimistööd, teha kokkuvõtteid, tulemusi analüüsida ja esitada oma
tööd kaaslastele.
Õppe kestus: 1 õppeaasta
Õppekeel: eesti või vene keel
Õppetöö korraldus: 1 kord nädalas
Õppemaht: 34 õppenädalat, 68 akadeemilist tundi
Õpingute alustamise tingimused: lapse huvi valdkonna vastu ning lapsevanema avaldus.
Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest ja soovi korral osalemine Jr. FLL võistlusel.
Hindamine: sõnaline (iga tunni lõpus enese reflektsioon ja õpetaja poolne suuline
tagasiside).
ÕPPEAASTA JOOKSUL LÄBITAVAD TEEMAD TUNNID:
90 min tund.
Sissejuhatav tund: Komplekti- ja tarkvaraga tutvumine. Baasrobot Milo 1
Lego WeDo. Asjade vedamine. “Tõmbejud”.
Programmeerimise alused..
Lego WeDo. “Kiirus”.
Lego WeDo.” Tugevad konstruktsioonid” .
Lego WeDo. “Konna areng”.
Lego WeDo. “Taimed ja tolendajad”.
Lego WeDo . “Looduskatastroof. Üleujutuse ärahoidmine”.
Lego WeDo . “Päästeoperatsioon: Inimese päästmine”.
Lego WeDo . “Prügi sorteerimine: masin, mis aitab esemeid suuruse ja kuju järi sorteerida”.
Lego WeDo . “Saak ja kiskja: kuidas loomad jahti peavad” .
Lego WeDo. “Lomade suhtlemine”.
Lego WeDo. “Äärmuslikud elukeskkonnad”.
Jõuluüritus: Bee Bot mesilaste jõuluvõistlus.
Lego WeDo. “Kosmose ja planeetide uurimine”.
Lego WeDo.”Ohuhäire: tormi hoiatus”.
Lego WeDo. “Ookeanide puhastamine”.
Lego WeDo. “Ülekäik loomadele”.
Lego WeDo. “Laadur”.
Jr FLL meeskonna loomine.
JrFLL meeskonna projektide presentatsioonid ja arutelud.
JrFLL mudelite disainimine, ehitamineja täiustamine.
Jr FLL võistlusel osalemine.
Strateegia mängud ja reflekteerimine.
Ozobot robotiga tutvumie.
Ozobot robotika joone jälgimine.
Programmeerimise alused.
Programmeerimise alused.
Iseseisev töö “võidusõituauto”.
Kokku tunde: 32-34.
Vanus: 10- 16.a. lapsed ja pered
Tegevuse pikkus: 2*60 min
Õppe eesmärgid: Luua meeskond osalemiseks suurtel ja väikestel Lego võistlustel ja
võistluste eesmärkide täitmine vastavalt vanusele ja õppeaastale.
Õppetöös kasutatakse erinevaid programmeerimisplatforme ( Lego Mindstorms, Edisson jt).
Tundides kasutatakse juhendaja autorimetoodikat ja mudeleid. Tegevuse keskmeks on Word
Robot Olümpiaadi kava.
RoboCLubis kasutatakse projektõppe meetodeid, meeskonnatööd, saadakse kokku erinevate
IT spetsialistide, elektroonikute ja mehhatroonikutega, käiakse ekskursioonidel, saadakse
tuttavaks erinevate startappidega, tehakse loov- ja kunstitöid, mängitakse meeskonnamänge
ja nii luuakse tugev RoboClubi meeskond, kes on sõbralikud ja abivalmid meeskonna
kaaslased, kes oskavad hinnata teisest rahvusest ja kultuurist inimesi ja teha nendega
koostööd.
Õpiväljundid:
● laps oskab teha uurimistööd, teha kokkuvõtteid, tulemusi analüüsida ja esitada oma
tööd kaaslastele ja hindajale;
● laps oskab iseseisvalt ehitada EV3 mudeleid, oskab valida idee teostamiseks sobivaid
mehhanisme, oskab oma valikut põhjendada;
● laps tunneb programmeerimisloogikat ja oskab ise teha erinevaid programme ise
ehitatud robotile;
● laps oskab töötada iseseisvalt ja meeskonnas;
● laps teab oma tugevaid külgi ja oskab valida endale meeskonnas sobiva ülesande ja
rolli;
● laps julgeb suhelda võõrkeeles, oskab esitada küsimusi;
● lapsel on arenenud empaatiavõime, laps märkab, oskab sõpra toetada ja julgeb taha
ettepanekuid;
● laps on osalenud robootika võistlusel ja saanud kogemusi meeskonna liikmena.
Õppe kestus: 1 kuni 3 aastat. Iga aasta kasutatakse erinevate raskusastmetega mudeleid ja on
erinevad võistluste eesmärgid.
Õppekeel: eesti või vene keel või eesti ja vene keel koos.
Õppetöö korraldus: 1 kord nädalas
Õppemaht: 34 õppenädalat, 68 täistundi.
Õpingute alustamise tingimused: lapse huvi valdkonna vastu ning lapsevanema avaldus.
Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest 80% ja osalemine võistlustel (FLL, Robotex või
Robomiku lahing).
Hindamine: sõnaline (iga tunni lõpus enese reflektsioon ja õpetaja poolne suuline
tagasiside).
ÕPPEAASTA JOOKSUL LÄBITAVAD TEEMAD TUNNID:
180 min tund
Sissejuhatav tund: Komplekti- ja tarkvaraga tutvumine. 1 tund.
Konstrueerimise ja programmeerimise alused. Mootorite programeerimine. 2 tundi.
Kaugusanduri õppimine. Kegelringi võistlus 2 tundi.
Värvianduri õppimine. Joonejärgimise väljak 3 tundi.
Puuteanduri õppimine. Labürint 3 tundi.
“Robotexi” võistluse ettevalmistamine ja osalemine.
Iseseisev töö 3 tundi.
Güroanduri õppimine 2 tundi.
“FIRST LEGO LEAGUE” võistluse ettevalmistamine ja osalemine.
Iseseisev töö 8 tundi.
Sumo väljak 3 tundi.
Linnaläbimise väljak 3 tundi.
“Robomiku Lahing” võistluse ettevalmistamine ja osalemine.
Iseseisev töö 4 tundi.
Liitu huviringiga