Project Description

Elektroonika ring poistele ja tüdrukutele

Õppetegevus algab 15. septembril ja lõpeb 31. mail.  Õppetöö toimub individuaalselt ning paarides, õppetöö sagedus 1 kord nädalas  nooremas kooliastmes 75- 90 min, vanemas kooliastmes 2*60 min. Koolides on kõik vaheajad samal ajal põhiõppe vaheaegadega.

 • Mitmekesised praktilised digi-teadmised
 • Käed-külge tegevused

 • Oskus kogu eluks

 • Elektroonika poistele ja tüdrukutele
 • Karjääri planeerimine
Liitu huviringiga

Elektroonika

Elektroonika ainekava. Lihtne elektroonika.

Vanus: 10- 13.a.

Tegevuse pikkus: 2*60 min

Õppe eesmärgid:

Tutvustada noortele elektroonika põhimõtteid.

Teha erinevaid elektroonika tatseid, õppida läbikäima elektri ja juhtmetega, mõista elektroonika olemust. Katsetada ja meisterdada.

Õpiväljundid:

 • noor mõistab elektri olemust ja sellega kaasnevaid põnevusi ja ohtusid;
 • noor saab ettekujutuse ja tunneb elektrooniliste seadmete tööpõhimõtet, elektri olulisust selle juures ja elektriga kaasnevaid füüsikalisi nähtusi. (nt.-elektronika komponendid töötavad pooljuhtide põhimõttel, kus poolmetallid ühtpidi juhivad voolu, teistpidi mitte jne.)
 • teab ja tunneb elektrooniliste seadmete ehituslikku poolt, materjale ja väärtustab materjalide säästlikku majandamist ja taaskasutust.
 • väärtustab inimeste ja looduse tervist, tunneb väärismetalle ja ohtlikke jäätmeid.
 • teab lihtsamate elekter. skeemide elemente ja nende tingmärke.
 • teab elektroonika komponentide ühendamise tehnoloogiaid ja oskab käsitleda jootekolbi.
 • oskab olla uuenduslik, kujundab eneses leiutaja hinge, julgeb kavandada uusi mõtteid ja proovida neid.

Õppe kestus: 1 õppeaasta

Õppekeel: eesti või vene keel

Õppetöö korraldus: 1 kord nädalas

Õppemaht:  32 õppenädalat, 46,4 akadeemilist tundi

Õpingute alustamise tingimused: lapsevanema avaldus.

Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest

Hindamine: sõnaline (enesereflektsioon ja  õpetajapoolne suuline tagasiside).

ÕPPEAASTA JOOKSUL LÄBITAVAD TEEMAD TUNNID,  75 min tund

Elekter ja selle olemus ja saamine. Elektri-skeem ja selle valmistamine. 1

Elektri omadused. Elektriga kaasnevad elektrilised suurused.  Elekrilised suurused ja nende mõõtmine. 1

Elektri „rändamine“ skeemides. Lülitid.  Elektromagnet. Soojus, valgus, mootori pöörlemine. Elektroonilised lülitid. 1

Elektrotehnika detailid: hõõglamp, lüliti, relee, elektrimootor, juhtmed, abivahendid ja materjalid. 1

Vooluringid- elekrtilised katsetused elektroonika komplekti baasil. 1

Elektroonika detailid – takisti’d; kondensaator’id; diood’id; transistor’id; mikroskeem’id. mikrokontrollerid ja elektroonilised platvormid. 1

Montaazi-plaadid ja jootmine. Jootevahendid. Jootevaba montaaziplaadi ehitus ja põhimõte. 1

Montaazi-plaadid ja jootmine. Jootevahendid. Jootevaba montaaziplaadi ehitus ja põhimõte. Jootmise praktiseerimine.  1

Takistid ja konsensaator– takisti värvikoodi lugemine, (tutvus värvitabeliga).  Elektrilised katsetused elektroonika komplektiga. Takisti, nende ühendamine.  Kondensaator ja nende ühendamine. Vooluringid – takisti ja kondensaator koos, katsed kondensaatori tühjenemisest. 1

Transistor-lülitused. N-P-N ja P-N-P transistorid. Transistori töötamine– katsed elektroonika komplektiga võrdlus lihtsa elektroonika-detailidega. 1

Öölambi sisselülitus-skeem valgustakisti baasil. Öölambi ehitamine. 3

Tulede / LEDide vilgutamise skeemid: Mikroskeemi rakendamine 2 X 2 LED’i vilgutajas. 2

Vilgutaja skeemi koostamine Elektroonika komplekti baasil. 1

Tulede vilgutaja ehitamine. 2

Elektroonika skeem- „Jooksvad tuled“. 1

Elektroonika skeem- „Järjest süttivad tuled“. 1

Heli-generaator ja heli tugevuse võimendamine. Madalsagedus võimendi kokkupanek. Kõlar ja valjuhääldi. Valmistame ise valjuhääldi. 1

Madalsagedusega võimendi kokkupanek. Kõlar ja valjuhääldi. Valmistame ise valjuhääldi.  1

Valmistame ise valjuhääldi. 1

Valjuhääldi valmistamine ja katsetamine. 1

Grammofoni valmistamine ja vana vinüülplaadi „kuulatamine“. 1

Katsed elektroonika komplektiga. Ajaloolise dedektor-vastuvõtja valmistamine ja katsetamine. 1

Katsed elektroonika komplektiga. Päikesepaneeliga voolu saamine, salvestamine aku-patareisse ja LED’i süütamine pimeda saabumisel. 1

Katsed elektroonika komplektiga. Valgusti lülitamine/ Mikro-mootori käivitamine tavalise TV puldiga. 1

Katsed elektroonika komplektiga. Telefoni laadimine (vajalik 5V) ainult 1 AA patareiga (1,5 V). 1

Katsed elektroonika komplektiga. Teadmised tuleviku tarbeks– OHM’i-seadus, LED’i eel-takisti väärtuse arvutamine erineva toitepinge korral. 1

Põnevaid katsetusi elektri saamiseks. sidrun, kartul, hambapasta jt. mikromootorist elektrigeneraatori valmistamine. 1

Kursuse lõpetamine, omavalmistatud roboti võistlus-mäng. Võidusõit joonejälgimis-robotitele jne. 1

Kursuse lõpetamine, omavalmistatud roboti võistlus-mäng. Võidusõit joonejälgimis-robotitele jne (tublimad suudaksid kindlasti selle valmis teha, kogu õpitavad teadmised puudutavd täielikult seda).  1

.

Liitu huviringiga