Kodukord

Kodukord2019-01-22T22:22:21+03:00

NUTIGEEN HUVIKOOLI ÜLDINFO

 1. Õppeperiood kestab 15. septembrist 2018–2. juunini 2019.
 2. Tegevusi ei toimu riiklikel koolivaheaegadel (kui ei ole teatatud teisiti):
 • sügisene vaheaeg 22. оktoober 2018–28. оktoober 2018
 • talvine vaheaeg 24. detsember 2018–6. jaanuar 2019
 • talvine vaheaeg 25. veebruar 2019–3.  märts 2019
 • kevadine vaheaeg 22. aprill 2018–28. aprill 2019
 • suvevaheaeg 12. juuni 2019–31. аugust 2018

ja riiklikel tähtpäevadel (kui ei ole teatatud teisiti):

Täpsemad õppetöö kuupäevad ja kellaajad saadetakse meili teel ja on kirjas õppelepingus.

Huvikooli tunni pikkuseks on 45–120 minutit, olenevalt laste vanusest ja tunni spetsiifikast.

NUTIGEEN HUVIKOOLI SISSEASTUMINE

 1. Sisseastumine toimub lapsevanema avalduse alusel Nutigeen Huvikooli kodulehel nutigeen.ee või meili teel.
 2. Õppegrupp valitakse lähtuvalt lapse vanusest ja tasemest seisuga 1 september
  käesolevaks aastaks.
 3. Leping sõlmitakse enne õppetegevuste algust või kahe esimese õppenädala jooksul. Leping kirjutatakse alla digitaalselt lapsevanema poolt, seejärel Nutigeen Huvikooli poolt. Lepingut on võimalik allkirjastada paberkandjal kooskõlastades seda Huvikooli juhatajaga. Allkirjastamise viisi saate ära märkida registreerimisvormis. Ilma allkirjastatud lepinguta laps õppetegevustes osaleda ei saa.

ÕPPETASU JA PUUDUMISED

 1. Õppetasu arve esitatakse iga jooksva kuu eest iga kuu alguses.
 2. ÕPPETASU tuleb maksta igas kuus, sõltumata tundide arvust või tundidest osavõtmise arvust kuus. Õppeaasta jooksul on keskmiselt 3-5 tundi kuus.
 3. Huvikooli tunnist puudumisel on võimalik tundi asendada sama nädala jooksul. Puudutud tunni võib asendada mõnes teises, lapse vanusele vastavas huviringis. Asendada saab eeldusel, et on vabu kohti ja lapsevanemal on kehtiv Huvikooli koha kasutamise leping ning eelnevalt on õpetajaga saavutatud kokkulepe.
 4. Nutigeen Huvikooli liikmemaksu ümberarvestamise võimalused:
 • ümberarvestus toimub pikaajalise haiguse tõttu (alates 3-st nädalast) lapsevanema avalduse ja arsti tõendi alusel. Tõend tuleb esitada hiljemalt  järgmise kuu esimeseks kuupäevaks. Muudel põhjustel puudutud tegevusi ei hüvitata
 • igal LASTEAIA huviringil on  osa summast  kohatasu, mis ei kuulu ümberarvestusele
 • 29 eurose kuutasu puhul on kohatasu 19 eurot (iga tunni eest kuulub tagasimaksmisele 2,50 eurot)
 • 25 eurose kuutasu puhul on kohatasu 19 eurot (iga tunni eest kuulub ümberarvestusele 1,50 eurot)
 • koolilaste muutumatu kohatasu on 28 eurot
 1. Kui soovitakse lõpetada leping ja õppeteenustasu on tasutud ette poolaastaks, siis tehakse tasaarveldus ja ülejääk tagastatakse (soodustused tühistatakse).

HUVIKOOLIST VÄLJA ARVAMINE JA LEPINGU LÕPETAMINE

 1. Leping lõppeb 31. mail 2019.
 2. Leping on võimalik ennetähtaegselt lõpetada teatades sellest ette 30 kalendripäeva. Selleks tuleb saata vabas vormis avaldus meiliaadressil nutigeen@gmail.com. Juhul, kui vanem ei ole teavitanud kooli lepingu lõpetamisest eelnimetatud korras on ta kohustatud tasuma õppeteenuse eest.
 3. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele. See omakorda soodustab igati lapse arengut. Koostöö lapsevanemaga on väga tähtis, sest vanem on kõige parem asjatundja oma lapse suhtes. Ärge kartke pöörduda huviringi juhendaja või huvikooli juhataja poole abi ja nõu saamiseks.
 4. Nutigeen Huvikoolil on õigus leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada ebaviisaka käitumise tõttu. Ebaviisaka käitumise all mõeldakse:
 • verbaalset või kirjalikku suhtlemisstiili, mille käigus kasutatakse ühiskonnas ebaviisakaks peetavaid väljendeid, ähvardusi ja sõimu;
 • õpetaja ründamist füüsiliselt;
 • tahtlikku õppevahendite rikkumist, lõhkumist või kaotamist;

Sellisel juhul Nutigeen Huvikool  ei tagasta ettemakstud kuutasu käimata kordade eest.

 

ÕPPETEENUSTE EEST TASUMISE VÕIMALUSED

 1. 9 osamaksena tasudes igakuiselt perioodil septembrist maini.
  Õppeteenuse eest tuleb tasuda septembris, lepingu sõlmimisel ja iga kuu 10. kuupäevaks vastavalt valitud tasemele. Septembris 50% täissummast, kui alustatakse peale 17. septembrit.
 2. Kahe osamaksena – septembris (4,5 kuud, soodustus 10%), lepingu sõlmimisel ja 10. veebruariks ( 4 kuud, soodustus 10%).
 3. Ühekordne aastamakse septembris, lepingu sõlmimisel (soodustus 10%).
 4. Korratasuga makstes on vajalik tundi iga kord uuesti registreerida ja tundi saab tulla ainult vaba koha olemasolul.

 

Tähelepanu! Õppekava ja ainekavad on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, seega on koolil olemas koolitusluba ja lapsevanemad saavad õppemaksult tagasi tulumaksu kord aastas deklaratsiooni esitamisel.

Huvikooli tundides ja huvikoolis toimuvatest sündmustest ning aktuaalsetest teemadest teavitatakse huviringis käivate laste vanemaid huvikooli koduleheküljel ja meili teel.

TAGASI

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Värsked postitused