Kodukord

Kodukord2019-12-16T11:58:13+02:00

NUTIGEEN HUVIKOOLI ÜLDINFO

 1. Õppeperiood kestab septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni.
 2. Tegevusi ei toimu riiklikel koolivaheaegadel (kui ei ole teatatud teisiti): Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

ja riiklikel tähtpäevadel (kui ei ole teatatud teisiti):

Täpsemad õppetöö kuupäevad ja kellaajad saadetakse meili teel ja on kirjas õppelepingus.

Huvikooli tunni pikkuseks on 45–120 minutit, olenevalt laste vanusest ja tunni spetsiifikast.

NUTIGEEN HUVIKOOLI SISSEASTUMINE

 1. Sisseastumine toimub lapsevanema avalduse alusel Nutigeen Huvikooli kodulehel www.nutigeen.ee või meili teel. Täites Nutigeen Huvikooli sisseastumisavalduse nõustute huvikooli huviringide  tingimustega, mis on kirjeldatud  lehel” Huvikooi vastuvõtutingimused” 
 2. Õppegrupp valitakse lähtuvalt lapse vanusest ja tasemest seisuga 1 september
  käesolevaks aastaks.
 3. Leping sõlmitakse enne õppetegevuste algust või kahe esimese õppenädala jooksul. Leping kirjutatakse alla digitaalselt lapsevanema poolt, seejärel Nutigeen Huvikooli poolt. Lepingut on võimalik allkirjastada paberkandjal kooskõlastades seda Huvikooli juhatajaga. Allkirjastamise viisi saate ära märkida registreerimisvormis. Ilma allkirjastatud lepinguta laps õppetegevustes osaleda ei saa.

ÕPPETASU JA PUUDUMISED

 1. Õppetasu arve esitatakse iga jooksva kuu eest iga kuu alguses 10. kuupäevaks.
 2. ÕPPETASU tuleb maksta igas kuus, sõltumata tundide arvust või tundidest osavõtmise arvust kuus. Õppeaasta jooksul on keskmiselt 3-5 tundi kuus.
 3. Huvikooli tunnist puudumisel on võimalik tundi asendada sama nädala jooksul. Puudutud tunni võib asendada mõnes teises, lapse vanusele vastavas huviringis. Asendada saab eeldusel, et on vabu kohti ja lapsevanemal on kehtiv Huvikooli koha kasutamise leping ning eelnevalt on õpetajaga saavutatud kokkulepe.
 4. Nutigeen Huvikooli liikmemaksu ümberarvestamise võimalused:
 • ümberarvestus toimub pikaajalise haiguse tõttu (alates 2-st nädalast) lapsevanema avalduse ja arsti tõendi alusel. Tõend tuleb esitada hiljemalt  järgmise kuu esimeseks kuupäevaks. Muudel põhjustel puudutud tegevusi ei hüvitata, samuti ka ühekordset puudumist.
 • igal huviringil on  osa summast  kohatasu, mis ei kuulu ümberarvestusele,
 • 30 eurose kuutasu puhul on kohatasu 20 eurot (iga tunni eest kuulub tagasimaksmisele 2,50 eurot, ehk 2 järjestikust tundi 5 eurot, 3 tundi – 7, 50, 4 tundi 10 eurot),
 • 27 eurose kuutasu puhul on kohatasu 20 eurot (iga tunni eest kuulub ümberarvestusele 1,50 eurot)
 • koolilaste muutumatu kohatasu on 28 eurot
 1. Kui soovitakse lõpetada leping ja õppeteenustasu on tasutud ette poolaastaks, siis tehakse tasaarveldus ja ülejääk tagastatakse (soodustused tühistatakse).

HUVIKOOLIST VÄLJA ARVAMINE JA LEPINGU LÕPETAMINE

 1. Leping lõppeb 31. mail.
 2. Leping on võimalik ennetähtaegselt lõpetada teatades sellest ette 30 päeva. Selleks tuleb saata vabas vormis avaldus meiliaadressil nutigeen@gmail.com. Juhul, kui vanem ei ole teavitanud kooli lepingu lõpetamisest eelnimetatud korras on ta kohustatud tasuma õppeteenuse eest kuni teatamise kuupäevani  ning 30 päeva peale lepingulõpetamise teadet.
 3. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele. See omakorda soodustab igati lapse arengut. Koostöö lapsevanemaga on väga tähtis, sest vanem on kõige parem asjatundja oma lapse suhtes.
 4. Nutigeen Huvikoolil on õigus leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada ebaviisaka käitumise tõttu. Ebaviisaka käitumise all mõeldakse:
 • verbaalset või kirjalikku suhtlemisstiili, mille käigus kasutatakse ühiskonnas ebaviisakaks peetavaid väljendeid, ähvardusi ja sõimu;
 • õpetaja ründamist füüsiliselt;
 • tahtlikku õppevahendite rikkumist, lõhkumist või kaotamist;

Sellisel juhul Nutigeen Huvikool  ei tagasta ettemakstud kuutasu käimata kordade eest.

 

ÕPPETEENUSTE EEST TASUMISE VÕIMALUSED

 1. Kuumaksed lasteaias 27- 30 eurot kuus.   Kooliastmes 40- 55 eurot kuus. Tasumine toimub kuupõhiselt.
 2. Tasumine toimub 9 (üheksa) osamaksena tasudes igakuiselt perioodil septembrist maini.
  Õppeteenuse eest tuleb tasuda septembris, lepingu sõlmimisel ja iga kuu 10. kuupäevaks vastavalt valitud tasemele. Septembris 50% täissummast, kui alustatakse septembri kolmandast nädalast.
 3. Kahe osamaksena – septembris (4,5 kuud, soodustus 10%), lepingu sõlmimisel ja 10. veebruariks ( 4 kuud, soodustus 10%).
 4. Ühekordne aastamakse septembris, lepingu sõlmimisel (soodustus 10%).
 5. Korratasuga makstes on vajalik tundi iga kord uuesti registreerida ja tundi saab tulla ainult vaba koha olemasolul. Ühe tunni hind on 13 eurot ja  selle eest tuleb tasuda sularahas enne tundi.
 6. Proovitund: registreerides huviringi kodulehe kaudu saab külastada ÜKS KORD huviringi tundi tasuta. Kui otsustatakse edaspidi mitte osaleda siis tunni eest tasuma ei pea ( kohustuslik loobumis teatamine  meili teel 6 päeva jooksul), kui aga otsustatakse huviringis edasi käia, siis arvestatakse proovitund kuumaksu sisse ( arve tuleb esitatud emailile).
 7. Isikuandmete  ehk maksja ja huviringis osaleja  täisnimede ja isikukoodide mitteesitamist loetakse kui  maksja soovi koolituskulusid mitte deklareerida. Nutigeen Huvikool  uuesti andmeid ei küsi.

 

Tähelepanu! Õppekava ja ainekavad on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, seega on koolil olemas koolitusluba ja lapsevanemad saavad õppemaksult tagasi tulumaksu kord aastas deklaratsiooni esitamisel.

Huvikooli tundides ja huvikoolis toimuvatest sündmustest ning aktuaalsetest teemadest teavitatakse huviringis käivate laste vanemaid huvikooli koduleheküljel ja meili teel.

TAGASI

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Värsked postitused