Nutigeen Huvikooli oluline teave isikuandmete töötlemise kohta:

1.1. Nutigeen Huvikool töötleb lepingu täitmise eesmärgil järgmiseid lapsevanemaid ja last puudutavaid isikuandmeid:
1.1.1.lapsevanema ja lapse ees- ja perekonnanimi;
1.1.2.lapsevanema ja lapse isikukood;
1.1.3.lapsevanema kontaktandmed – telefoni nr, kodune aadress, e-posti aadress;
1.1.4.lapsevanema pangakonto;
1.1.5.eriliigilised isikuandmed (lapse terviseandmed).
1.1.6.fotod lapse tegevusest huviringis, linnalaagris või üritustel;
1.2.Punktides 1.1.1 kuni 1.1.5 ja nimetatud isikuandmed esitab lapsevanem lepingu sõlmimisel. Isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimise eelduseks. Isikuandmete esitamata jätmisel võib Nutigeen Huvikool keelduda lepingu sõlmimisest.
1.3.Punkti 1.1.6 osas kinnitab lapsevanem oma nõusoleku lepingu sõlmimisel.
1.4.Lepingulise suhteta on võimalik lapsevanema punktides 1.1.1. ja 1.1.3 toodud isikuandmete töötlemine Nutigeen Huvikooli poolt juhul, kui lapsevanem avaldab soovi tellida Nutigeen Huvikooli uudiskirja, kas koduleheküljel, registreerides huviringi või kliendiüritustel.
1.5.Nutigeen Huvikool töötleb üldandmeid Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6(1)(b) alusel nõusolekut küsimata lepingu täitmiseks, lapsevanema e-posti aadressi artikli 6(1)(e) ja õigustatud huvi alusel uudiskirjade saatmiseks ning lapse terviseandmeid artikli 9(2)(a) alusel küsitud nõusoleku alusel.
1.6.Nutigeen Huvikool omab õigustatud huvi saata lapsevanematele uudiskirju, mis tuleneb poolte vahel olevast lepingulisest suhtest. Uudiskirjadega tutvustatakse lapsevanemale sõlmitud lepinguga sarnaseid teenuseid. Uudiskirjadest ei teki lapsevanemale mingeid kohustusi ja lapsevanemal on õigus igal ajal loobuda uudiskirjade saamisest, mistõttu ei kaalu lapsevanema õigused ja vabadused üles Nutigeen Huvikooli huvi tutvustada uusi teenuseid juba olemasolevatele klientidele.
1.7. Nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise osas on lapsevanemal õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades selleks Nutigeen Huvikooli e-kirja teel või kirjalikult allkirjastatud taotluse
aadressil: nutigeen@gmail.com.

1.8.Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda õigusvastaseks kuni nõusoleku tagasivõtmiseni toimunud isikuandmete töötlemist.
1.9.Olenemata nõusoleku tagasivõtmisest võib Nutigeen Huvikool jätkata isikuandmete töötlemist kui isikuandmete (või nende osa) töötlemiseks on muu õiguslik alus kui nõusolek.
1.10.Nutigeen Huvikool säilitab lepingu täitmise käigus saadud isikuandmeid 3 aastat lepingu lõpetamisest.
1.11.Nutigeen Huvikool ei edasta lepingu täitmise käigus saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele ega kolmandatesse riikidesse.

2. Lapsevanema andmekaitsealased õigused
2.1. Lapsevanemal on seoses isikuandmete töötlemisega järgnevad õigused:
2.1.1.õigus taotleda juurdepääsu enda ja oma lapse kohta käivatele isikuandmetele;
2.1.2.õigus nõuda andmete parandamist;
2.1.3.õigus nõuda andmete kustutamist;
2.1.4.õigus piirata isikuandmete töötlemist;
2.1.5.õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
2.1.6.õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
2.1.7.õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.
2.2.Väljatoodud õiguste kasutamisele kehtivad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest ja Eesti õigusest tulenevad eeldused ja piirangud.
2.3.Õiguse kasutamiseks, esitab lapsevanem Nutigeen Huvikoolile kirjaliku või e-kirja vormis taotluse aadressil: nutigeen@gmail.com, täpsustades missuguse õiguse realiseerimist taotletakse. Vajadusel küsib Nutigeen Huvikool lapsevanemalt lisaandmeid, mis on vajalikud taotluse lahendamiseks.
2.4.Kui õiguse kasutamise eeldused on täidetud, täidab Nutigeen Huvikool taotluse ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajadusel võib taotluse lahendamise tähtaega pikendada kahe kuu võrra teavitades sellest lapsevanemat.
2.5.Kui Nutigeen Huvikoolil esineb alus taotluse täitmisest keeldumiseks, saadab Nutigeen Huvikool põhjendatud keelduva otsuse punktis 2.4 nimetatud tähtaja jooksul.
3. Otsepostitus (email)
3.1. Lapsevanemal on õigus igal ajal keelduda uudiskirjade, ringi ja linnalaagrite info saamisest ning keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.
3.2.Uudiskirjadest loobumiseks on võimalik teha avaldus e-maili teel (klikkida uudiskirja lõpus olevale lingile “loobu edasisest uudiskirjade saamisest”).
3.3.Kui lapsevanem soovib hakata saama uuesti uudiskirju, piisab Nutigeen Huvikooli kodulehel uudiskirjaga uuesti liitumisest.

Tagasi