NUTIGEEN HUVIKOOLI JA TEADUSKOOLI ÜLDINFO ( huvihariduse leping)

 1. Õppeperiood kestab septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni (seoses covid viiruse pausidega võib mõnes õppeasutuses olla pikendatud juunini).
 2. Tegevusi ei toimu riiklikel koolivaheaegadel (kui ei ole teatatud teisiti): Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

ja riiklikel tähtpäevadel, riiklikult lühendatud päevadel (kui ei ole teatatud teisiti):

Täpsemad õppetöö kuupäevad ja kellaajad saadetakse meili teel  ja septembrist on kirjas õppelepingus (kodulehel olev registreerimisankeet-leping).

Huvikooli tunni pikkuseks on 45–120 minutit, olenevalt laste vanusest ja tunni spetsiifikast.

NUTIGEEN HUVIKOOLI ja TEADUSKOOLI SISSEASTUMINE

 1. Sisseastumine toimub lapsevanema avalduse alusel Nutigeen Huvikooli kodulehel www.nutigeen.ee . Täites Nutigeen Huvikooli või Nutigeen Teaduskooli ( edaspidi Huvikool) sisseastumisavalduse nõustute huvikooli huviringide  tingimustega, mis on kirjeldatud  lehel” Huvikooli vastuvõtutingimused” 
 2. Õppegrupp valitakse lähtuvalt lapse vanusest ja tasemest seisuga 15. september käesolevaks aastaks.

ÕPPETASU JA PUUDUMISED

 1. Õppetasu arve esitatakse iga jooksva kuu eest iga kuu alguses 10.-päevase maksmistähtajaga.
 2. ÕPPETASU tuleb maksta igas kuus, sõltumata tundide arvust või tundidest osavõtmise arvust kuus. Õppeaasta jooksul on keskmiselt 3-5 tundi kuus. Aasta õppemaks on jagatud 8,5 kuu peale võrdseteks osadeks ning ei sõltu koolivaheaegadest või riiklikest pühadest.
 3. Huvikooli tunnist puudumist ei kompenseerita, asendus on võimalik vaid kokkuleppel õpetajaga.
 4. Septembri ja oktoobri arve võib  tulla koos ühe arvena!
 5. Arvete ümber tegemine maksab 3 eurot!
 6. Huvikoolis liikmemaksu ümberarvestamist EI TOIMU.
 7. Distantsõppe ja isolatsiooni ajal ümberarvestust ei toimu.

HUVIKOOLIST VÄLJA ARVAMINE JA LEPINGU LÕPETAMINE

 1. Leping lõppeb 31. mail.
 2. Leping on võimalik ennetähtaegselt lõpetada teatades sellest ette 30 päeva. Selleks tuleb saata vabas vormis avaldus meiliaadressil nutigeen@gmail.com. Juhul, kui vanem ei ole teavitanud kooli lepingu lõpetamisest eelnimetatud korras on ta kohustatud tasuma õppeteenuse eest kuni teatamise kuupäevani  ning 30 päeva peale lepingulõpetamise teadet.
 3. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele. See omakorda soodustab igati lapse arengut. Koostöö lapsevanemaga on väga tähtis, sest vanem on kõige parem asjatundja oma lapse suhtes.
 4. Huvikoolil on õigus leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada ebaviisaka käitumise tõttu. Ebaviisaka käitumise all mõeldakse:
 • verbaalset või kirjalikku suhtlemisstiili, mille käigus kasutatakse ühiskonnas ebaviisakaks peetavaid väljendeid, ähvardusi ja sõimu;
 • õpetaja ründamist füüsiliseltja vebraalselt;
 • tahtlikku õppevahendite rikkumist, lõhkumist või kaotamist;
 • Lepingu lõpetamine ei vabasta lapsevanemat/eeskostjat arvete tasumisest kuni lepingu lõppemiseni;

Sellisel juhul Huvikool ei tagasta ettemakstud kuutasu käimata kordade eest.

 

ÕPPETEENUSTE EEST TASUMISE VÕIMALUSED

 1. Kuumaksed lasteaias 39 eurot kuus.   Kooliastmes 52- 62 eurot kuus. Tasumine toimub kuupõhiselt.
 2. Tasumine toimub 9 (üheksa) osamaksena tasudes igakuiselt perioodil septembrist maini.
  Õppeteenuse eest tuleb tasuda iga kuu alguses arve alusel. Septembris 75% või 50% täissummast, kui alustatakse septembri teisest või kolmandast nädalast.
 3. Kahe osamaksena – septembris (4,5 kuud, soodustus 5%), lepingu sõlmimisel ja 10. veebruariks ( 4 kuud, soodustus 5%).
 4. Ühekordne aastamakse septembris, lepingu sõlmimisel (soodustus 5%).
 5. Soodustusi ei summeerita!
 6. Korratasuga makstes on vajalik tundi iga kord uuesti registreerida ja tundi saab tulla ainult vaba koha olemasolul. Ühe tunni hind on 15 eurot, lasteaias 13 eurot.
 7. Proovitund: registreerides huviringi emaili teel saab külastada huviringi “proovi” tundi üks kord. Kui otsustatakse edaspidi mitte osaleda, siis ühe proovitunni külastus maksab 15 eurot.
 8. Isikuandmete  ehk maksja ja huviringis osaleja  täisnimede ja isikukoodide mitteesitamist loetakse kui  maksja soovi koolituskulusid mitte deklareerida. Huvikool uuesti andmeid ei küsi.
 9. Lapse isikukood on  kohustuslik!

 DISTANTSÕPE

 1. Nutigeen Huvikool ja Nutigeen Teaduskool on erakoolid, mis lähevad sarnaselt tavakoolidele üle õuesõppele või distantsõppele, kui Haridusministeerium, Tallinna linn või kooli (lasteaia) juhtkond on vastava otsuse vastu võtnud.
 2. Distantsõppe ajal säilib ringi tasu muutumatuna.
 3. Lähtudes Covid- 19 situatsioonist ja tunni toimumiskohast on Huvikoolil õigus täiendada huviringide ainekava korrigeerides tundide sisu ühtlasi säilitades õppekavas püstitatud eesmärke.

PILDISTAMINE JA LASTE PILTID SOTSIAALMEEDIAS:

Lastest tehakse taustapilte ja pildid avaldatakse  Nutigeeni FB lehel  või kodulehel www.nutigeen.ee.  Kui lapsevanem ei soovi, et last pildistatakse, siis tal on õigus teha vastava emailiavaldus nutigeen@gmail.com  emailile või õppeaasta alguses täites ankeet-lepingut  ja lapse pilt eemaldatakse või last ei pildistata.

Tähelepanu! Õppekava ja ainekavad on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, seega on koolil olemas koolitusluba ja lapsevanemad saavad õppemaksult tagasi tulumaksu kord aastas deklaratsiooni esitamisel.

Huvikooli tundides ja huvikoolis toimuvatest sündmustest ning aktuaalsetest teemadest teavitatakse huviringis käivate laste vanemaid huvikooli koduleheküljel, FB lehel  ja meili teel.

TAGASI