NUTIGEEN HUVIKOOLI JA TEADUSKOOLI ÜLDINFO 2020-2021

 1. Õppeperiood kestab septembri kolmandast nädalast kuni mai lõpuni (seoses covid viiruse pausidega mõnes õppeasutuses pikendatud juunini).
 2. Tegevusi ei toimu riiklikel koolivaheaegadel (kui ei ole teatatud teisiti): Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

ja riiklikel tähtpäevadel (kui ei ole teatatud teisiti):

Täpsemad õppetöö kuupäevad ja kellaajad saadetakse meili teel ja on kirjas õppelepingus.

Huvikooli tunni pikkuseks on 45–120 minutit, olenevalt laste vanusest ja tunni spetsiifikast.

NUTIGEEN HUVIKOOLI ja TEADUSKOOLI SISSEASTUMINE

 1. Sisseastumine toimub lapsevanema avalduse alusel Nutigeen Huvikooli kodulehel www.nutigeen.ee või meili teel. Täites Nutigeen Huvikooli või Nutigeen Teaduskooli ( edaspidi Huvikool) sisseastumisavalduse nõustute huvikooli huviringide  tingimustega, mis on kirjeldatud  lehel” Huvikooli vastuvõtutingimused” 
 2. Õppegrupp valitakse lähtuvalt lapse vanusest ja tasemest seisuga 1 september käesolevaks aastaks.
 3. Leping sõlmitakse enne õppetegevuste algust või kahe esimese õppenädala jooksul. Leping kirjutatakse alla digitaalselt lapsevanema poolt, seejärel Nutigeen Huvikooli poolt. Lepingut on võimalik allkirjastada paberkandjal kooskõlastades seda Huvikooli juhatajaga. Allkirjastamise viisi saate ära märkida registreerimisvormis. Ilma allkirjastatud lepinguta laps õppetegevustes osaleda ei saa.

ÕPPETASU JA PUUDUMISED

 1. Õppetasu arve esitatakse iga jooksva kuu eest iga kuu alguses 10. kuupäevaks.
 2. ÕPPETASU tuleb maksta igas kuus, sõltumata tundide arvust või tundidest osavõtmise arvust kuus. Õppeaasta jooksul on keskmiselt 3-5 tundi kuus. Aasta õppemaks on jagatud 9 kuu peale võrdseteks osadeks ning ei sõltu koolivaheaegadest või riiklikest pühadest.
 3. Huvikooli tunnist puudumisel on võimalik tundi asendada sama nädala jooksul. Puudutud tunni võib asendada mõnes teises, lapse vanusele vastavas huviringis. Asendada saab eeldusel, et on vabu kohti ja lapsevanemal on kehtiv Huvikooli koha kasutamise leping ning eelnevalt on õpetajaga saavutatud kokkulepe.
 4. Nutigeen Huvikooli liikmemaksu ümberarvestamise võimalused:
 5. Ümberarvestus toimub pikaajalise haiguse tõttu (alates 3st puudumisest) lapsevanema avalduse ja arsti tõendi alusel. Tõend tuleb esitada hiljemalt  järgmise kuu esimeseks kuupäevaks kuid mitte hiljem kui 14 päeva peale haiguse lõppu. Muudel põhjustel puudutud tegevusi ei hüvitata, samuti ka ühekordset puudumist.
 6. Igal huviringil on  osa summast  kohatasu, mis ei kuulu ümberarvestusele.
 7. 32 eurose kuutasu puhul on kohatasu 22 eurot (iga tunni eest kuulub tagasimaksmisele 2,50 eurot, ehk 3 tundi – 7, 50, 4 tundi 10 eurot).
 8. Koolilaste muutumatu kohatasu on 32 eurot (iga tunni eest kuulub tagasimaksmisele 2,50 eurot, ehk 3 tundi – 7, 50, 4 tundi 10 eurot).
 9. Kui soovitakse lõpetada leping ja õppeteenustasu on tasutud ette pooleks aastaks, siis tehakse tasaarveldus ja ülejääk tagastatakse (kõik soodustused tühistatakse, etteteatamine on 30 päeva alates teatamise päevast).
 10. Distantsõppe ajal ümberarvestust ei toimu.
 11. Aastase õppetasu puhul ümberarvestamist ei toimu.

HUVIKOOLIST VÄLJA ARVAMINE JA LEPINGU LÕPETAMINE

 1. Leping lõppeb 31. mail.
 2. Leping on võimalik ennetähtaegselt lõpetada teatades sellest ette 30 päeva. Selleks tuleb saata vabas vormis avaldus meiliaadressil nutigeen@gmail.com. Juhul, kui vanem ei ole teavitanud kooli lepingu lõpetamisest eelnimetatud korras on ta kohustatud tasuma õppeteenuse eest kuni teatamise kuupäevani  ning 30 päeva peale lepingulõpetamise teadet.
 3. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele. See omakorda soodustab igati lapse arengut. Koostöö lapsevanemaga on väga tähtis, sest vanem on kõige parem asjatundja oma lapse suhtes.
 4. Huvikoolil on õigus leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada ebaviisaka käitumise tõttu. Ebaviisaka käitumise all mõeldakse:
 • verbaalset või kirjalikku suhtlemisstiili, mille käigus kasutatakse ühiskonnas ebaviisakaks peetavaid väljendeid, ähvardusi ja sõimu;
 • õpetaja ründamist füüsiliselt;
 • tahtlikku õppevahendite rikkumist, lõhkumist või kaotamist;
 • Lepingu lõpetamine ei vabasta lapsevanemat/eeskostjat arvete tasumisest kuni lepingu lõppemiseni;

Sellisel juhul Huvikool ei tagasta ettemakstud kuutasu käimata kordade eest.

 

ÕPPETEENUSTE EEST TASUMISE VÕIMALUSED

 1. Kuumaksed lasteaias 32 eurot kuus.   Kooliastmes 42- 57 eurot kuus. Tasumine toimub kuupõhiselt.
 2. Tasumine toimub 9 (üheksa) osamaksena tasudes igakuiselt perioodil septembrist maini.
  Õppeteenuse eest tuleb tasuda septembris, lepingu sõlmimisel ja iga kuu 10. kuupäevaks vastavalt valitud tasemele. Septembris 50% täissummast, kui alustatakse septembri kolmandast nädalast.
 3. Kahe osamaksena – septembris (4,5 kuud, soodustus 5%), lepingu sõlmimisel ja 10. veebruariks ( 4 kuud, soodustus 5%).
 4. Ühekordne aastamakse septembris, lepingu sõlmimisel (soodustus 10%).
 5. Korratasuga makstes on vajalik tundi iga kord uuesti registreerida ja tundi saab tulla ainult vaba koha olemasolul. Ühe tunni hind on 13 eurot ja  selle eest tuleb tasuda sularahas enne tundi.
 6. Proovitund: registreerides huviringi kodulehe kaudu saab külastada huviringi “proovi”tundi üks kord. Kui otsustatakse edaspidi mitte osaleda siis tunni eest tasuma ei pea (kohustuslik loobumisest teatamine meili teel 3 päeva jooksul), kui aga otsustatakse huviringis edasi käia, siis arvestatakse proovitund kuumaksu sisse (arve tuleb esitatud emailile).
 7. Isikuandmete  ehk maksja ja huviringis osaleja  täisnimede ja isikukoodide mitteesitamist loetakse kui  maksja soovi koolituskulusid mitte deklareerida. Huvikool uuesti andmeid ei küsi.

 DISTANTSÕPE

 1. Nutigeen Huvikool ja Nutigeen Teaduskool on erakoolid, mis lähevad sarnaselt tavakoolidele üle distantsõppele, kui haridusministeerium, Tallinna linn või kooli (lasteaia) juhtkond on vastava otsuse vastu võtavad.
 2. Distantsõppe ajal säilib ringi tasu muutumatuna.
 3. Lähtudes Covid- 19 situatsioonist ja tunni toimumiskohast on Huvikoolil õigus täiendada huviringide ainekava korrigeerides tundide sisu ühtlasi säilitades õppekavas püstitatud eesmärke.

Tähelepanu! Õppekava ja ainekavad on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, seega on koolil olemas koolitusluba ja lapsevanemad saavad õppemaksult tagasi tulumaksu kord aastas deklaratsiooni esitamisel.

Huvikooli tundides ja huvikoolis toimuvatest sündmustest ning aktuaalsetest teemadest teavitatakse huviringis käivate laste vanemaid huvikooli koduleheküljel ja meili teel.

TAGASI